دخول

descriptionاشكال وحروف مزخرفه للبلاك بيري  Emptyاشكال وحروف مزخرفه للبلاك بيري

more_horiz
Cool هـ,ـلـ,ـآ ...كـ,ـيـ,ـفـ,ـكـ,ـمـ,ـ حـ,ـبـ,ـآيـ,ـبـ,ـيـ,ـ؟
آلـ,ـيـ,ـۅمـ,ـ جـ,ـبـ,ـتـ,ـ لـ,ـكـ,ـمـ,ـ
آشـ,ـكـ,ـآلـ,ـ ۅحـ,ـرفـ,ـ لـ,ـلـ,ـبـ,ـلـ,ـآكـ,ـ بـ,ـيـ,ـريـ,ـ :
حروف انجليزيه مزخرفه:

( A )

Ā ā Ă ă Ą ą Ǎ ǎ Ǻ ǻ Α Δ Λ ά α λ Ά а 8 ก ถ ภ ฤ ล ส อ ฮ Ạ ạ Ả ả Ấ ấ Ầ ầ Ẩ ẩ Ẫ ẫ Ậ ậ Ắ ắ Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ặ ặ

( B )

Β β ъ Ḃ ḃ Ḅ ḅ Ḇ ḇ ь в ฿ Ъ Ь

( C )

¢ ©️ Ć ć ₡ Ĉ ĉ Ċ ċ Č č ς ζ С с ๔ ๕ € Ç ç

( D )

Ď Ḋ ḋ Ḍ ḍ Ḏ ḏ Ḑ ḑ Ḓ ḓ ď Đ đ δ ₫

( E )

Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě € ě Έ Ε Ξ Σ έ ε ξ Ё Є З е з э ё є 4 Ẹ ẹ Ẻ ẻ Ẽ ẽ Ế ế Ề ề Ể ể Ễ ễ Ệ ệ è é ê

( F )

₣ Ḟ ḟ ƒ

( G )

Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ

( H )

Ĥ ĥ Ħ ħ Ή Η Ч н ч ђ ћ њ

( I )

¹ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı Ί ΐ Ι Ϊ ί ι ϊ ї เ Ỉ ỉ Ị ị

( J )

Ĵ ĵ Ј ј

( K )

Ķ ķ ĸ Κ κ Ќ К к ќ Қ қ Ҝ ҝ

( L )

£ ¦ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł ℓ ๘ ๔ ๕

( M )

M ₥ Ḿ ḿ Ṁ ṁ Ṃ ṃ ๓ ๗ м

( N )

Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ν ή η π И ₦ ห Й и й п א

( O )

& ¤ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Ơ ơ Ǒ ǒ Ǿ ǿ Ό Θ Ф Φ φ ф θ o O σ ό ס ם 5 5 ه ๏ ๐ ๑ Ọ ọ Ỏ ỏ Ố ố Ồ ồ Ổ ổ Ỗ ỗ Ộ ộ Ớ ớ Ờ ờ Ở ở Ỡ ỡ Ợ ợ

( P )

P Ṕ ṕ Ṗ ṗ p ρ ק

( R )

Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Г ṙ Ṛ ṛ Ṝ ṝ Ṟ ṟ Я г я ѓ

( S )

§ Ś ś Ŝ ŝ Ṡ ṡ Ṣ ṣ Ṥ Ṧ ṥ ṧ Ṩ ṩ Ş ş ѕ $ S

( T )

Ţ ţ Ṫ ṫ Ṭ ṭ ṯ Ṱ ṱ ẗ Ť ť Ŧ ŧ т τ

( U )

ų µ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ư ư Ǔ ǔ Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ μ Џ Ц ц џ ข ฃ ช ซ ฌ ญ น บ ป ม ย ษ ห Ụ ụ Ủ ủ Ứ ứ Ừ ừ Ử ử Ữ ữ Ự ự υ

( V )

ΰ ν Ṽ ṽ Ṿ ṿ υ ϋ ύ ט 7 √

( W )

Ŵ ŵ ω ώ Ш Щ ш щ ש ผ ฝ พ ฟ ฬ Ẁ ẁ Ẃ ₩ ẃ Ẅ ẅ ₩

( X )

χ Ẋ ẋ Ẍ ẍ Ж ж

( Y )

¥ γ Ŷ ŷ Ύ Ψ Ϋ ψ Ў Ч ч ў ע ץ צ Ỳ ỳ Ỵ ỵ Ỷ ỷ Ỹ ỹ

( Z )

Ź ź Ẑ ẑ Ẓ ẓ Ẕ ẕ Ż ż Ž
حروف صغيره


α в c ∂ ε ғ g н ι נ к ℓ м η σ ρq я s т υ v ω x ү z ά в ς đ έғ ģ ħ ί ј ķ Ļ м ή ό ρ q ŕ ş ţ ùν ώ x ч

حروف عربيه :
ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ں ڻ ڼ ڽ ھ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ې ۑ ے ۓ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ̷ξ̷ ̷ζ̷̷̷ ̷ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮑ ﮐ ﮏ ﮎ ﮍ ﮌ ﮋ ﮊ ﮉ ﮈ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﭿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ̷ ﮪ ﮫ ﮬ̷ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯙ ﯚ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛ ﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩ ﺪ ﺫ ﺬ ﺭ ﺮ ﺯ ﺰ ﺱ ﺲ ﺳ ﺴ ﺵ ﺶ ﺷ ﺸ ﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺽ̷ ﺾ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ̷ ﻄ ﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉ ﻊ ﻋ ﻌ ﻍ ﻎ ﻏ ﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕ ﻖ ﻗ ﻘ ﻙ ﻚ ﻛ ﻜ ﻝ ﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻣ ﻤ ﻥ ﻦ ﻧ ﻨ ﻩ ﻪ ﻬٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ں ڻ ڼ ھ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ̶̭͠ ‏ ‏ ۇ ۈ ۉ ̷ ۊ ۋ ی ۍ ێ ې ۑ ـے ﺂ̷̷ﺂ̷̷ ﻟ̷ ﻟ̷ﺂ̷̷ .̷̷̸̷̐ـُ ﺂ̷̷ﻟ̷ ﺟ̷ ̷ڳ ﺳ̶ ﺽ̷ ﻧ̭͠ ﺳ̭͠ ﺑ̷ ﭠ̷ ﺷ̷ ﭬ̷ي̷ۓ ﺣ̭͠ ﻛ̷̶̭͠ ﭬ ﺻ̷ ﺧ̷ ﻧ̷ ﺷ̷ ﻋ̷ ﻏ̷ ע̷ ﻣ̶̭͠ ‏ ‏ ﺂ̷̷ ﭑ̷̷̲ ﭠ̯ ﻋ̝̚ ﺑ̭̃ ﻧ̭͠ ﻱ̭͠ ﻏ̶̭͠ ‏ ‏ گ̶̭͠ ‏ ‏ ﺑ̝̌ ۈﯾ̝̌ ﺑ̝̌ ﯾ̝̌ ﻧ̲ ﮬ̲̌ ﻟ̯͡ ﺟ͠ ﻓ̷̶̣̭̐͠ ﯾ̣̐ ﻧ̭͠ ﻟ̶͠ ﺂ̲ يے ﻋ̶̲̭͠ ‏ ‏ ﯾ̃ ﮖ̶ ﻣ̝̚ ﺑ̭̃ ﺻ̶̭͠ ھٓ ﻣ̭͠‏ ﭔ̯͡ ﭠ ﻋ͠ ﻟ̲ ﭔ̯͡ ﮬ̝̚ ב פ̶̣̭͠ ‏ ‏ פ Щ ﺷ̭͠ םﺂ̸̸̝̚ﯙ̷ ﻓ̭͠ ﻟ̲ ح̶ ﻃ̭͡ ﻋ̯͡ ﻧ̣̐ يے ۑ ﭬ گ گ ﺳ̶̉ ﻟ̶̭͠ ﻗ̮̃ ﺑ̣̐ ﮖ̶ ﻗ̷̮̃ ۆ̷ ﺑ̭̃ﻟﺂ̲ ﺣ̭͠ ﮆ ھُ ہُ ۶̲ ע̷ ﮬ̶̭͠ ‏ ‏ م ﻏ̷ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ב ﻣ̷ ﭰ ﺟ͠ ﺗ̝̚ ﻣ̝̚ ﺗ̝̚ ﺳ̭͠ ﺣ̭͠ ﺻ̝̚ ﺷ̲ ۅ ﻋ̷ ט ﺷ̭͠ ﭑ ‏ ﻏ̷ ہ ﻟٱ ڜ ڒפ ھٓ ﭔ ﻣ͠ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ب̶̭͠ـ گگ ھ مَۓ ﻓ̯͡ دِ פ ل عَِْ ﺛ مّ ڪْ ة ړ ﮔ ﺑ̭̃ ړ بٌ ﻏ تٌ نَ ב̷ ﮨ̶̲. ڪ̯͡خ ̷̴̐ـ פ̇ פ̣ پ ﻋ̝̚ ـُِﮧ̸̸ د ۑ̷ ﻠ̷ ص ڀ ﻟ̲أ ﺻ̶̭͠ ﺳ̶̭͠ ﺧ͠ ژ Ɣ ﺂ̲ﻟ̲.ﯙ̷ ﻗ̲ ﻣ̲̌ ﺂ̲ﯾ̲ ړﺣ̲ ﯙ̷ﻟ̲ ﺂ̲ﻓ̲ ﯾ̲ ﮬ̲̌ دِ ړ ﯾ̲ ﺩ̲ﻟ̲ ﮬ̲̌ ﻟ̷ﺂ̷ ﯾ̃̾ گْ مَُ ﺣ̭͠ ﺂ̷ﻟ̷
دƷ̥ ﻓ̲̐ ۈ̐ څ ﺳ̣̥̐ ﻧ̭͠ ﮫ̯̲͡ ﺷ̶ ﯙ̷̶̭͠ ﮨ̲ ن̷̶̭͠ ̷̶̭͠. ﻗ̮̃ ﻣ̷̷̝̚ ت̷̶̭͠ﺿ̲̝̉ ﭠ̯ ۍ ﮖ̲
ﻋ̢ ﯾ̾ ﮬ̫͡ ﻓ̢ ﺩ̯̚ ﺟ͠ ﮯ ̄ﻟ ﻳ̉ إﺂ̲ ﭠ̲ ﻧ̭͠ ﺿ̭͠
ٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٺ ٻ ټ ٽ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ ڇ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ š ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ˜ ڪ ګ ڬ ڭ ڮ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ڻ ڼ ڽ ª ۀ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ې ۑ ÿ ۓ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ξ ζ ۶ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮑ ﮐ ﮏ ﮎ ﮍ ﮌ ﮋ ﮊ ﮉ ﮈ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﭿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯙ ﯚ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﺐ ﺑ ﺒ
ٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ں ڻ ڼ ڽ ھ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ې ۑ ے ۓ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ξ ζ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮑ ﮐ ﮏ ﮎ ﮍ ﮌ ﮋ ﮊ ﮉ ﮈ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﭿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﻢ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯙ ﯚ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛ ﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩ ﺪ ﺫ ﺬ ﺭ ﺮ ﺯ ﺰ ﺱ ﺲ ﺳ ﺴ ﺵ ﺶ ﺷ ﺸ ﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺽ ﺾ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ ﻄ ﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉ ﻊ ﻋ ﻌ ﻍ ﻎ ﻏ ﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕ ﻖ ﻗ ﻘ ﻙ ﻚ ﻛ ﻜ ﻝ ﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻣ ﻤ ﻥ ﻦ ﻧ ﻨ ﻩ ﻪ ﻬٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ں ڻ ڼ ڽ ھ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ې ۑ ے ۓ ە ξ ζ


ﺂ̲ ﺂ̷̷̶̭͠ ﺂ̷̷ ﺑ̷̉ ﭔ̭͠ ﮨ̲ پ̶͠ پ ﭠ̯ ﺛ ڇ ﺟ̭͠ ﺣ̲ ב ﺣ̭͠ څ ﺧ̲ ڌ ﺩ̲ ڎ ژ ڒ ﺳ̣̥̐ ﺳ̲ ﺳ͠ ڛ ﺷ͠ ﺷ̲ ﺸ̷ ڜ ﺻ̝̚ ﺻ̲ ڞ ﺿ̲ ﺿ̭͠ ڟ ﻁ̲ ۶̝̚ ﻋ̝̚ ﻋ̲ ڠ ﻏ̲ ڤَِ ﭬ̲ ﻗ̮̃ ﻗ̲ ڳ ڪ ﮔ̲ ڳ̶̭͠ ڽ ﻧ̭͠ ﻧ̲ ۆ ﻳ̷̉ ﯾ̲ ﯾ̃ يـﮯ ې ﮪ̲ ﮪ̲ ێ ﻟ̲ ڵ ‏ﻟ̶̭͠ ﻣ̲ ﻣ̝̚ ﻣ̉ ﭢ
غ ﺿ ﺻ ﻣ̣̥̐ ڍ ذ ﺟ ﺧ ﺣ͠ ﻓ ﻗ̭͠ ﺛ ﺳ̭͠ ﺷ͠ ﯾ ﺑ ﻟ ﭠ ﻧ گ ط ظ ر

اشكال مزخرفه :
(͡๏̯͡๏) الرموز (͡๏̯͡๏)


๘ۣۜ ๘ ҆҅̅̅̅̅ ͠હζ͡ ๖ ๖ۜ ๖ۣۜ ๘͡ ว ζ ζ̮͡ ξ ๑ۣۜ ζ͡ ๘ۣۜ๖ ะ ޒِζ͡ ͠ ๔ ๕ .̮͡๖ۣۣۜۜζ̮͡ ๘̯͡ζ ๖ۣۜ ͡͡Ϡะۣۨ͠ Ϟ͡ζ͇͡ *(๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡ه̯ه) ˘Õ̮Õ˘ ๏̯͡๏/̵͇̿/̿ ̿ ̿̿¨ ¨ /̵͇̿̿/͡϶ ̿̿ ̿̿ ̿̿ (̅_̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅()=


« » 《 》『 』大❤️大 ะ̮͡ღ ָ ¦ ミ ❥ Θ Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ✩✩✩✩✩ ︸ ︷ ︸ ︷ ︸ ㋡ ܔ ًٍ 亗 ´¯¥¯`

♧ ღ ♂ ♀ ♥️ ♡ ☜ ☞ ☎️☏⊙ ◎ ▨ ♨️ ◐ ◑ ↔️ ↕️ ☏℡™️№◈⊙◈♨️§ξ∮¥£♠️ ♣️♥️ ●•۰•♡•۰•● ◐◑。๑∞•◦♀◎♨️ ◊ ▣▤▥▦▩▧▨♬ ♪♩♭♧∏۩۞ юЮ ღㄨ※Ψ彡乀∑ ⌒⌒@▓↑↓←→↘️↙️↔️↕️ω‰ Ω ж фòべあぃ∈
┣┓┏┫▄ █ ▌▒『』〖〗◢ ◣◥ ◤ △ ▲▄ █ ▌▒◊→♡๑۩۞۩๑ ♠️▲▼↑↓→←◊→♡๑۩۞●☆★〓⊙۩๑ ▽⊙ ◑▂◐ ◑0◐ ◑︿◐◑ω◐ ◑﹏◐ ◑△◐ ◑▽◐●﹏●  ●△● ●▽● ⊙▂⊙  ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙●▂●  ●0●  ●︿●●ω

° •ิ . • ஐ இ * × ○ ▫️ ♦️♂ • ♀ ◊ ©️ ¤ ▲ ↔️ ™️ ®️♥️ ╠ ═ ╝▫️ ■ □ ۩ ۞ ๑ » « ¶ ஐ † εïз ♪ ღ ♣️ ♠️ • ± җ ۝♥️ิ.•ัﻬஐ ■ ▓ 回 □ 〓≡ ╝╚ ♪๑Θ ●○♠️« ° •
ˊˇ▂ˇ ˇ0ˇ ˇ︿ˇ ˇωˇ ˇ﹏ˇ  ˇ△ˇ ˇ▽˙▂˙ ˙0˙ ˙︿˙ ˙ω˙ ˙﹏ ˙ ˙△ ˙ ˙▽˙ ˋ▂ˊ ˋ0ˊ ˋ︿ˊ ˋωˊ ˋ﹏ˊ ˋ△ˊ ˋ▽

•.★*... ...*★.• •*.:【】ψ▓ ► ◄ ▒ ░ ♀♂ √ ╮╭ ╯╰ ァ♧ ღ ♂ ♀ ♥️ ♡ ☜ ☞ ☎️☏⊙ ◎ ▨ ♨️ ◐ ◑ ↔️ ↕️ ♣️ ★ じ ▒ ...¤¸¸.•´¯`•.¸•..>>--» [[]] «--<<..•.¸¸•´
๑☆ ◎ ☜ ☞ ☜ ☞ ♡ ♂ ♀ ♥️ ♡ ☜ ☞ ☎️ ☏ ⊙ ◎ ▧ ▨ ♨️ ◐ ◑ ↔️ ↕️ ▪️ ▫️ ▄ █ ▌ ▒ ◊ ◦ ♠️ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◈ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆→๑◢ ◣ ◥ ◤ ▽ ▧ ▨ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ▓ ▒ Café № @ ㊣ ™️ ℡ 凸 の ๑۞๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑o(‧'''‧)o 。 べò ⓛⓞⓥⓔ べ ☜ ☞ ⊙®️ ◈ ◊ ◦ ◇ ◆ εїз♂o 。べòべ あぃ £ ω ㊣ § ‰ Ω■Θ I し↑↓← → ↘️↙️ ↔️↕️〓 ☆ ★┣┓┏┫× ▲◢ ◣ ◥ ◤
# 【】ψ▓ ► ◄ ▒ ░ ♀♂√
⊕ ¤ ☼ o O ♋️ ㊝ ► ◄ ✿ ﻬ ஐ ✲ ღ ☃️↔️ ↕️ ↘️╬『』☃️ ❣️••● ➸ ❝❞ ﹌ ✎ ✟ ➹ ❀ ☂️ ♨️☎️ ☏ ★ △ ▲ ♠️ ♣️ ♧ ∵ ∴ ∷ ♟ # ✖️ ♂ ♀☀️☂️☁️⊙▂⊙ ⊹ ⊱ ⋛ ⋋ ⋌ ⋚ ⊰ ⊹ 彡 ➸ ❝ ❞ ° ﹌ ﹎ ╱╲ ☁️ ₪ ¡ Þ ✱△㋡◢ ◣ ◥ ‰ ► ◄ Ω ж ф юЮﻬஐஓ✲ღ ☃️❆━╃ ╄━ ┛┗ ☃️ ☄️ ★ ☆ ☇⊕℡❣️•۰•● ∈ 彡 ◤ Ω ж ф☁️

▒ ▄ █ ▌๑۞๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑ ► ◄ ⊙ ✎ ✟❤️ ➹ ❀ ✏️☂️ ✖️ ®️ ๑۞๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑ ﻬ ஐ ღ ♧ 。♬♩ ♭♪ ▶️ ▧ ▨ ♨️↔️ ↕️ ◊ ◦
o 。。 べ ò £ ✿ ❤️ ω ㊣♥️『』Ψ§ ■Θ I し↑↓← → ↔️↕️〓× △ ▲◢ ◣ ◥ ‰ ► ◄ Ω ж ф юЮ ﻬஐஓ✲ღ ━╃ ^_^ ◤ Ω ж ф юЮ
๑۞๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑ ► ◄ ⊙ ✎ ✟❤️ ➹ ❀ ✏️☂️ ✖️ ®️ ﻬ ஐ ღ ♧。◕。 ↘️ ▄ █ ▌ ▒ ◊ ◦ ۝ இ ╠ ═ ╝▫️ ¶ ξζ ∑ ‰ ⅝ ⅞
♠️ ♣️☂️ ♂ ♀⊙ஐﻬ☺️ ☻ ► ◄ ↔️↕️ ▪️ ▫️♦️ ▀◦☼ ♠️ ♣️ ◙ ◈ ♫ ♪ ♪の ☆→あ ぃ £►♡ ▪️ ▫️♥️☞o 。◕‿◕。 べ ò £ ✿ ❤️ ω ♡ ♥️『』Ψ§ ■Θ I し↑↓← → ↔️↕️〓× △ ▲◢ ◣ ◥ ‰ ► ◄
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨) (¸.•´ (¸.•` ** ...*(¨`•.•´¨) ... * .`•.¸(¨`•.•´¨) * . * .. * .*.. *`•.¸.•´* (¨`•.•´¨)..* ... *`•.¸.•´ * *. *
↘️ ▄ █ ▌ ▒ ◊ ◦◊ ♥️ ╠ ═ ╝▫️ ––––•(-•♥️♥️•-)•––––■ □ ۩ ۞ ๑ » « ¶ ஐ εïз ♪ ღ ♣️ ♠️ • ± җ ۝ ° •ิ . • ஐ இ * × ○ ▫️ ♦️ ♂ • ♀ ◊ ©️ ¤ ▲ ↔️ ™️ ®️

ﻬஐ¤ღ ღ¤ஐﻬ §¤~¤§¤~¤§ §¤~¤§¤~¤§ ♥️【★】 【★】♥️

♣️ ★ じ ▒ ...¤¸¸.•´¯`•.¸•..>>--»◈¯`•.☆__)ҳ̸Ҳ̸ҳ۞۩๑[sՖศДקקツ|

¾
¼
½حروف

™️
©️
®️
شكل الصاعقة !

حروف ع بعض
æ
Æ
قوس حديد


ولعشاق قيمزر حروف انجليزيه مزخرفه<<حلوه
(A)


ζ͡Ą ζ͠a ๖ۣۜĄ ๖ۣۜÃ ̮͡д ͡a ζ̮͡āะ


Д ª Ā ā Ă ă Ą ą Ǎ ǎ Ǻ ǻ Α Δ Λ ล ά α λ Ά
а ۸ ก ถ ภ ฤ ล ส อ ฮ Ạ ạ Ả ả Ấ ấ Ầ ầ Ẩ ẩ Ẫ ẫ Ậ ậ
Ắ ắ Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ặ ặ À Á Â Ã Ä Å à á â ã
ä å à â ą


****


(B)


ζ͡B ๘ۣۜΒ ζ͡β ๖ۣۜ฿ ๖ۣۜβ ҆҅̅̅̅̅ ͠હζ͡B ޒِζ͡B


Β β ъ Ḃ ḃ Ḅ ḅ Ḇ ḇ ь в ฿ Ъ Ь ß ϐ


****


(C)


ζ̮͡Č ͡ζ̮͡ς ๖ۣۜC ๘͡ Ċ


¢ ©️ Ć ć ₡ Ĉ ĉ Ċ ċ Č č ς С с € Ç ç
ç
****


( D )


ζ̮͡Đ ๖ۣۜD ๖ۣۜđ๖ ๖Đ


Ď Ḋ ḋ Ḍ ḍ Ḏ ḏ Ḑ ḑ Ḓ ḓ ď Đ đ δ ₫


****


( E )


๘ۣۜĔ ζ̮͡Ę


Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě € Έ Ε Ξ Σ έ ε ξ è é ê ë
Ё Є З е з э ё є ع غ ٤ Ẹ ẹ Ẻ ẻ Ẽ ẽ Ế ế Ề ề
Ể ể Ễ ễ Ệ ệ È É Ê è é ê Œ œ Ә ә


****


( F )


๖ۣۜF


ғ ₣ Ḟ ḟ ƒ


****


( G )


ζ͡Ģ ζ̮͡Ğ ģว


Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ


****


( H )


ζ̮͡Ң ๘ۣۜĦ ๘͡ Ĥ ๖ۣۜĤ


Ĥ ĥ Ħ ħ Ή Η Ч н ч ђ ћ њ


****


( I )


๖ۣۜI ζ̮͡Ĭ


¡ ¹ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı Ί ΐ Ι Ϊ ί ι
ϊ ї เ Ỉ ỉ Ị ị į ί î ï ι


****


( J )


๖ۣۜJ ζ͡ĵ


Ĵ ĵ Ј ј


****


( K )


ζ͠๖ۣۜҚ ๔k


Ķ ķ ĸ Κ κ Ќ К к ќ Қ қ Ҝ ҝ к


****


( L )


๖ۜL


£ ¦ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł ℓ


****


( M )


ζ͡ற ζ͠ḿ ζ͡M ๖ۣۜM


M ₥ ɱ Ḿ ḿ Ṁ ṁ Ṃ ṃ ๓ ๗ м ற


****


( N )


๖ζۜ͡И ๖ۜŇ .̮͡๖ۣۣۜۜζ̮͡N


Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ν ή η π И ₦ ห Й и
й п π η ŋ א


****


( O )


Õ̮Õ ʕۣۨỔ ζ̮͡O


º ¤ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Ơ ơ Ǒ ǒ Ǿ ǿ Ό Θ Ф Φ φ
ф θ o O σ ό ס ם ۵ ٥ ه ๏ ๐ ๑ Ọ ọ Ỏ ỏ Ố ố Ồ ồ
Ổ ổ Ỗ ỗ Ộ ộ Ớ ớ Ờ ờ Ở ở Ỡ ỡ Ợ ợ σ ό ô


****


( P )


ζ̮͡P ๑ۣۜP


P Ṕ ṕ Ṗ ṗ p ρ ק


****
( R )


ζ͡Ŗ ๖ζ͡Ŗ ๖ۣۜR๖ ๘ۣۜЯ ๖ۣۜR


Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Г ṙ Ṛ ṛ Ṝ ṝ Ṟ ṟ Я г я ѓ я


****


( S )


๘ۣۜŜ ๑ۣۜŞ ζ͡Ṧ ζ͡§ ๘̯͡ζ͡Ş


š ş § Ś ś Ŝ ŝ Ṡ ṡ Ṣ ṣ Ṥ Ṧ ṥ ṧ Ṩ ṩ Ş ş ѕ $ S Š ş****


( T )


ζ̮͡Ť ҆҅̅̅̅̅ ͠હζ͡Ŧ ζ̮͡Ŧ


Ţ ţ Ṫ ṫ Ṭ ṭ ṯ Ṱ ṱ ẗ Ť ť Ŧ ŧ т τ


****


( U )


ζ͡Ữ ๘͡ Ų


ų µ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ư ư Ǔ ǔ
Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ μ Џ Ц ц џ ข ฃ ช ซ ฌ ญ น บ ป ม ย
ษ ห Ụ ụ Ủ ủ Ứ ứ Ừ ừ Ử ử Ữ ữ Ự ự υ û ü μ ữ υ ù


****


( V )


๑ۣۜṼ ζ̮͡Ṽ


ΰ ν Ṽ ṽ Ṿ ṿ υ ϋ ύ ט ۷ √


****


( W )


ζ̮͡Ŵ


ώ ω Ŵ ŵ ω ώ Ш Щ ш щ ש ผ ฝ พ ฟ ฬ Ẁ ẁ Ẃ ₩ ẃ Ẅ ẅ


****


( X )


Ҳ͡ ζ̮͡Ẋ


χ Ẋ ẋ Ẍ ẍ Ж ж 乂


****


( Y )


ζ͡Ўะ


¥ γ Ŷ ŷ Ύ Ψ Ϋ ψ Ў Ч ч ў ע ץ צ Ỳ ỳ Ỵ ỵ Ỷ
ỷ Ỹ ỹ γ Ÿ


****


( Z )


ζ̮͡ ŽŹ ź Ẑ ẑ Ẓ ẓ Ẕ ẕ Ż ż Ž


**********************口丨己ㄋㄐ
0-1-2-3-4


ち丘了日の
5-6-7-8-9


丹乃ㄈ刀
A-B-C-D


モ于彑廾
E-F-G-H


エ丿乆乚
I-J-K-L


巾几口ㄗ
M-N-O-P


ゆ尺己ㄒ
Q-R-S-T
凵ひ山
U-V-W


ㄨ丫 乙
X-Y-Z要原这世界拥有好的切爱所暖为关怀以快乐 ㊚㊛㊙️㊧㊨


ⒶⒷⒸⒹⒺⒻ ⒼⒽⒾⒿⓀⓁ Ⓜ️ⓃⓄⓅⓆⓇ ⓈⓉⓊⓋⓌⓍ ⓎⓏ

وقريبا ... سااتيكم برابط الزخرفه للبلاك

لا تحرموني ردودكم
{احلى ردود من احلى ناس}

descriptionاشكال وحروف مزخرفه للبلاك بيري  Emptyرد: اشكال وحروف مزخرفه للبلاك بيري

more_horiz
مشكور على الحروف و الاشكال المزخرفة ساستخدمها لكتابة اسمي

في انتظار المزيد منك

descriptionاشكال وحروف مزخرفه للبلاك بيري  Emptyرد: اشكال وحروف مزخرفه للبلاك بيري

more_horiz
شكرا لك على هده الحروف المزخرفة الرائعة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى